Политика за данните

Кои сме ние

Този сайт, с адрес https://smartprint.bg е собственост на и се поддържа от:

Смартпринт България ЕООД
BG202709454
Пловдив, ул. Рилски метох №11
тел.: 032 333 900

 

Какви лични данни събираме

Коментари

Сайтът не позволява оставяне на коментари.

Мултимедия

Сайтът не позволява качване на мултимедия от гости.

Контактни форми

Данните от контактните форми на сайта се използват за връзка с нас, както и за абонамент за бюлетин с информация за нас, когато това е изрично посочено и гостът на страницата е изразил съгласие.

Бисквитки

Сайтът не използва бисквитки.

Проверка за наличие на лични данни

При желание за проверка дали сайтът съхранява ваши лични данни, можете да направите това с имейл в свободна форма до [email protected]